OBJECTIUS DEL CENTRE

Aprofundir en el coneixement de la dislèxia mitjançant treballs d'investigació realitzats tant en l'àmbit propi del Centre com en col.laboració amb altres institucions nacionals i estrangeres.

Es tracta de buscar la major eficàcia en els diagnòstics i tractaments d'infants, adolescents i adults amb:

- Dislàlia.
- Dislèxia.
- Disortografia.
- Disgrafia.
- Discalcúlia.
- Lateralitat.
- Dèficit d'atenció.

Altres tipus de trastorns d'aprenentatge per aconseguir una millor adaptació escolar i social.

Detectar en nens de preescolar, signes o irregularitats que poden ser indicatius de possibles trastorns de llenguatge i atenció.

Ríos Rosas 51 - 08006 Barcelona       Tel. 932 118 600 Fax 932 118 654       info@montserratestil-les.com

Català Español